Django

Django là một full-stack web framework rất mạnh và nhiều tính năng. Nó rất nổi tiếng đối với người viết ngôn ngữ Python.

You've successfully subscribed to Anh Tran Phantom's Blog!